Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de BVBA InfraSource (hierna InfraSource of opdrachtnemer), met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Gelmelenstraat 103/1 en met KBO nr. 0892.870.746, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen.

Voorwaarden van de opdrachtgever zijn nooit van toepassing, ook niet indien de opdrachtnemer ze niet uitdrukkelijk verwerpt. De voorwaarden van InfraSource zijn ook van toepassing op meerwerken.

 

Artikel 2 – Wijzigingen

InfraSource heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

 

Artikel 3 – Offertes, prijsopgaven en bestellingen

Offertes mogen niet aan derden worden meegedeeld zonder de toestemming van InfraSource. Een geldende verbintenis tussen de partijen wordt uitsluitend aangegaan als de offerte in welke vorm ook (email, fax, …) goedgekeurd en ondertekend door de opdrachtgever wordt terugbezorgd en door InfraSource wordt aanvaard. Tenzij het tegendeel wordt vermeld, blijven de voorwaarden van de offerte geldig 1 maand na de verzenddatum van de offerte.

In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de  opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 4 – Uitvoeringstermijnen – levering

De uitvoerings- en leveringstermijnen van de werken en producten zijn louter indicatief, tenzij er in de overeenkomst uitdrukkelijk een formele leveringsdatum vermeld wordt. De levering kan opgesplitst worden indien niet alle goederen eenzelfde leveringstermijn hebben. Alle verkopen en leveringen geschieden onder de opschortende voorwaarde van gehele betaling.

Indien er geen leveringstermijn is overeengekomen verbindt InfraSource zich ertoe het werk aan de opdrachtgever te leveren binnen een redelijke termijn die in de praktijk gebruikelijk is.

De ingebruikname van de goederen, ook gedeeltelijk, betekent steeds de aanvaarding ervan, ook al werden een voorziene acceptatietest of een formele oplevering van de goederen niet uitgevoerd.

Artikel 5 – Betaling

De prestaties en producten worden aan de opdrachtgever gefactureerd zoals bepaald in de offerte.

Er wordt aan de opdrachtgever een herzienbare prijsopgave afgeleverd in geval van een afwijking van het voorgestelde werkprogramma.

De facturen van InfraSource zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel bij ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De facturen die na de vervaldag niet betaald zijn, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele intrest van 12% en een schadebeding van 12% met een minimum van 200,00 euro, onverminderd het recht om een

hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt InfraSource zich het keuzerecht voor om ofwel de uitvoering van haar verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte.

Onverminderd de overige hem toekomende rechten, wordt de opdrachtnemer onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens de opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde en aan roerend of onroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te  demonteren en tot zich te nemen onder voorbehoud van het recht op vergoeding van alle schade die als gevolg hiervan ontstaat.

Artikel 6 – Klachten

Klachten moeten InfraSource via aangetekende brief bereiken binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum.

Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de levering – dienst aanvaard werd.

Betwistingen tussen InfraSource en de opdrachtgever van welke aard ook geven in geen geval het recht aan de opdrachtgever om de betaling op te schorten.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig verbreken mits hij InfraSource schadeloos stelt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij de opdracht had kunnen winnen (1794 van het Burgerlijk Wetboek) zonder dat afbreuk wordt gedaan aan eventuele schadevergoedingen of intresten.

Bij de beëindiging van de overeenkomst door InfraSource zal in onderling overleg schriftelijk een akkoord worden gemaakt waarin de eindafrekening en de definitieve stopzettingsmodaliteiten opgenomen worden. Indien geen akkoord bereikt kan worden, dan is de opdrachtgever alleszins alle prestaties en kosten van InfraSource tot datum van beëindiging van de samenwerking verschuldigd.

Artikel 8 – Informatie en auteursrecht

De opdrachtgever verbindt zich er toe InfraSource alle informatie te verstrekken die de Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht voor de uitvoering van de opdracht, en InfraSource verbindt zich er toe de informatie uitsluitend met dat doel aan te wenden. InfraSource zal aan de opdrachtgever iedere door InfraSource onnodig of onredelijk geachte vertraging in de levering van deze informatie in rekening mogen brengen bij de facturatie.

De opdrachtgever en InfraSource zijn verplicht tot wederzijdse geheimhouding van de inhoud van alle documenten en informatie die zij in het kader van de werkzaamheden aan elkaar toevertrouwen.

Alle uit de opdracht resulterende rapporten, verstrekte tekeningen, software, programma’s, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en documenten blijven (de intellectuele) eigendom van InfraSource, ook al werden daarvoor reeds kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever mag – behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking – van de hem ter beschikking gestelde kennis en informatie slechts gebruik maken na de volledige betaling van de facturen van InfraSource en binnen de grenzen van de specifieke opdracht.

Het auteursrecht en alle overige intellectuele of industriële eigendomsrechten op alle programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij InfraSource of haar licentiegevers.

De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend. De opdrachtgever zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, tenzij voor toegestane back-up doeleinden.

De opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde programmatuur als confidentiële informatie van InfraSource behandelen en geheim houden.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel t.o.v. InfraSource als t.o.v. derden de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

De opdrachtgever verbindt zich er toe om, zonder voorafgaandelijk akkoord van InfraSource, niet te interveniëren bij de onderaannemers van InfraSource bvba. Wanneer InfraSource schade ondervindt door de rechtstreekse contacten tussen de opdrachtgever en de onderaannemer, dan zal de opdrachtgever deze schade moeten vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid- vrijwaring – overmacht – garantie

Wat betreft geleverde goederen: Klachten met betrekking tot de zichtbare gebreken betreffende de kwaliteit en conformiteit van de

goederen dienen te gebeuren bij controle respectievelijk keuring en uiterlijk binnen de 7 dagen na levering van de goederen. Bij overschrijding van die termijn vervalt elke aanspraak op de opdrachtnemer betreffende deze zichtbare gebreken.

Dadelijk nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan geleverd zijn, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.

De ingebruikname van de goederen, ook gedeeltelijk, betekent steeds de aanvaarding ervan, ook al werden een voorziene acceptatietest of een formele oplevering van de goederen niet uitgevoerd.

Het risico voor alle directe en indirecte schade gaat over op de opdrachtgever ten laatste bij gehele of gedeeltelijke ingebruikname door de opdrachtgever.

De onder de garantie vallende gebrekkige goederen of onderdelen worden door de opdrachtnemer hersteld of vervangen, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer of door verzending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds naar keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten boven de kosten van herstel of vervanging, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten evenals kosten voor demontage of montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van : a) het niet in achtnemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel niet voorziene gebruik, b) normale slijtage, c) montage, installatie of herstelling door de opdrachtgever of derden zonder toestemming van de opdrachtnemer, d) materialen of zaken die door de opdrachtgever ter bewerking verstrekt, e) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover of uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever toegepast evenals van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken.

De garantiebepalingen van componenten, toegeleverde software en systemen zijn in elk geval beperkt, zoals opgegeven door de respectievelijke fabrikanten en/of leveranciers.

Niettegenstaande vervanging of herstel blijft de oorspronkelijke garantieduur op de vervangen of herstelde goederen gehandhaafd.

Wat betreft geleverde diensten:

Alle werkzaamheden en opdrachten, uitgevoerd door de opdrachtnemer, houden een middelenverbintenis in. Dit betekent dat InfraSource de opdracht die haar wordt toevertrouwd ten uitvoer zal brengen met de bekwaamheid, onafhankelijkheid, discretie en precisie die van een specialist verwacht kan worden. Zij zal er dan ook zorg voor dragen dat de aangestelde of organen die de opdracht vervullen over de nodige kennis en beroepsbekwaamheid beschikken.

InfraSource is alleen verantwoordelijk voor de werken, studies, projecten of goederen die door haar of onder haar leiding en toezicht worden gerealiseerd of geleverd en voor zover er bewezen wordt dat InfraSource een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan of er sprake is van opzet.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de reeds gefactureerde bedragen, de reeds uitgevoerde prestaties of de bedragen waarvoor InfraSource is verzekerd.

Elk geval van overmacht bevrijdt InfraSource van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. In het geval dat InfraSource afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval.

Worden als gevallen van overmacht beschouwd : ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijk klimatologische toestanden, werkstakingen of lock-outs, enz.

InfraSource dekt nooit claims die niet door de respectievelijke licentiegevers gedekt worden.

InfraSource kan nooit rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor problemen, gebrekkige werking of functionele tekortkomingen van door derden gefabriceerde softwareproducten of daarvan af te leiden problemen, zelfs niet wanneer de opdrachtgever deze software via InfraSource heeft aangekocht enkel gebruikt. De opdrachtgever verklaart InfraSource hieromtrent nooit aansprakelijk te zullen stellen maar wel de verantwoordelijkheid bij de respectievelijke producenten (fabrikanten) van de betrokken producten te zullen leggen.

InfraSource kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte werking van de software indien aanvullende software op het systeem geïnstalleerd wordt, inclusief maar niet beperkt tot virusscanners, (security) updates en/of virussen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het installeren door anderen van additionele software op het geleverde systeem komen ten laste van de opdrachtgever of InfraSource kan indien gewenst een aanbieding opmaken voor het onderhouden en updaten van de software.

Artikel 10 – Verzekering

Al het materiaal blijft eigendom van InfraSource tot na volledige betaling van de betreffende facturen. De offerte houdt de terbeschikkingstelling van het materiaal in gedurende de duur noodzakelijk voor het installatiewerk. De opdrachtgever verbindt er zich toe om het materiaal dat door InfraSource ter beschikking wordt gesteld te verzekeren tegen diefstal, brand, vandalisme, waterschade, vrijwillige of onvrijwillige beschadiging en ander verval of verlies. De opdrachtgever verbindt er zich toe zich te laten verzekeren voor de schade die InfraSource bvba oploopt omwille van het feit dat zij in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen ten aanzien van de klanten van daaropvolgende projecten of installaties te voldoen ingevolge het verlies of diefstal van het materiaal dat zij ter beschikking stelt gedurende het project.

Artikel 11 – Territoriale Bevoegdheid – Toepasselijk recht

De geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

Alle overeenkomsten tussen InfraSource en de opdrachtgever zijn onderworpen aan het Belgisch Recht.